K.V.K.K.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BİLGİLENDİRME 

Şirketimizde, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, çalıştırılan her işçi için bir özlük dosyası düzenlenmesi, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtların saklanması ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere gösterilmesi, işçiye ücret ödenebilmesi için işverenin, sigorta numarası gibi verileri işleme zorunluluğunun bulunması gibi nedenlerle işe alım aşamasında, iş akdinin devamında ya da iş akdinin sonlandırılması aşamasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımıza sağladığınız kişisel verileriniz; Hukuka uygun şekilde, kişisel verilerin doğruluğunu koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun ve hizmetin gerçekleştirilmesi amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, yeniden düzenlenebilir, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilir, Kanunun öngördüğü şartlarda, yurtiçinde/ yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabilir, devredilebilir, sınıflandırılabilir ve kanunda sayılan şekillerde işlenebilir. Şirketimiz veri güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Ayrıca  Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimler yapılmakta olup, şirketimiz kişisel verileri açıklamamak ve işleme amacı dışında kullanmamakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi kural olarak mümkün olmamakla birlikte, “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarında ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. 

 Kişisel verileriniz; internet sitemiz, şirketimizin mobil uygulamaları ve sosyal medya platformları gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, iş süreçlerinin tamamında tarafınızca şirketimize verilebilir. 

Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir? 

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, özel nitelikli kişisel verileriniz, eğitim verileriniz, iş deneyim verileriniz, finansal verileriniz, çalışma verileri, görsel ve işitsel verileriniz ve diğer verileriniz. 

Kişisel Verilerin İşlenme amacı nedir? 

İstihdam yaratmak, iş süreçlerinin yürütülmesi, hukuka ve usule uygun savcılık/mahkeme kanalı ile taleplerde bulunulması, mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerin paylaşılmasının gerekmesi.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar nerelerdir? 

Kanuni ya da hizmetin verilmesinden kaynaklanan nedenlerle şirketimizin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişiler/kanunen yükümlü olunan kamu kurum ve kuruluşları/ Türkiye'de veya yurt dışında mukim ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişiler, sigorta şirketleri, bankalar vb.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?  

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kanun uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde yasal zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Mühendise Sorun

 

Fiyat Teklifi Alın

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.